ALGEMENE VOORWAARDEN (NL)

Alle diensten van Sha International B.V.B.A. en alle overeenkomsten en transacties tussen Sha International B.V.B.A. en de klant  gebeuren onder de toepassing van de volgende voorwaarden welke voorwaarden altijd primeren op deze van de klant.

1.Klachten betreffende de geleverde diensten en goederen dienen te gebeuren binnen acht dagen na levering.  

2.Zolang geleverde goederen niet zijn betaald blijven ze eigendom van Sha International B.V.B.A. waarbij het risico evenwel overgaat bij levering.

3.Alle facturen zijn contant te betalen.

4.Protest van een factuur dient te gebeuren per aangetekende brief binnen acht dagen na ontvangst.

5.Bij niet tijdige betaling van de factuur is er een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het nog te betalen factuurbedrag vanaf de datum van de factuur tot de dag der algehele betaling.

Bij niet tijdige betaling van de factuur wordt het factuurbedrag eveneens verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag.

Intresten en forfaitaire vergoeding zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

6.Bij niet tijdige betaling van een factuur worden alle nog  niet vervallen schuldvorderingen eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. 

7.Sha International B.V.B.A. heeft het recht om alleszins in volgende gevallen de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en dit zonder dat enige schadevergoeding door Sha International B.V.B.A. verschuldigd is:

  • bij niet tijdige betaling van facturen.
  • bij staking, overmacht, lock out.
  • bij elk geval van onvermogen of kennelijk onvermogen van de Klant.
  • ingeval van faillissement, wco

8.Bij geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Turnhout bevoegd en is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

TERMS AND CONDITIONS (EN)

All services of Sha International B.V.B.A. and all agreements and transactions between Sha International B.V.B.A. and the customer are done under the application of the following conditions, which always take precedence over those of the customer. 

1. Complaints regarding the services and goods provided must be made within eight days of delivery. 

2. As long as the delivered goods have not been paid for, they remain the property of Sha International B.V.B.A. whereby the risk, however, transfers upon delivery. 

3. All invoices are payable in cash. 

4. Protest of an invoice must be made by registered letter within eight days of receipt. 

5. In the event of late payment of the invoice, an interest of 10% per year is due on the invoice amount still to be paid from the date of the invoice until the day of full payment. In the event of late payment of the invoice, the invoice amount will also be increased by a flat-rate compensation of 10% on the invoice amount. Interest and lump sum compensation are owed by operation of law and without notice of default. 

6. In case of late payment of an invoice, all claims that have not yet expired also become due and payable by operation of law and without notice of default. 

7. Sha International B.V.B.A. has the right in any case in the following cases to terminate the agreement without prior notice of default or judicial intervention and without any compensation from Sha International B.V.B.A. is due:

  • in case of late payment of invoices. 
  • in case of strike, force majeure, lock out. 
  • in any case of incapacity or apparent incapacity of the Customer. 
  • in case of bankruptcy, wco 

8. In case of disputes, only the Courts of Turnhout are competent and only Belgian law applies.